Hỏi đáp công dân

Tổ chức đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin vào các xã

Trả lời:

lập kế hoạch triển khai