Giải pháp phòng tránh lũ quét cho người dân miền trung

  • Cho phép xin ý kiếm của ban lãnh đạo về giải pháp phòng tránh  cũng như khắc phục hậu quả sau thiên tai của chính quyền địa phương

Trả lời:

Khắc phục hậu quả