Đắk Glong: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 68 đảng viên mới năm 2024

Đắk Glong: Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 68 đảng viên mới năm 2024

Sáng ngày 17/6, Trung tâm Chính trị huyện Đắk Glong đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2024, cho 68 đồng chí là đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị có 68 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đắk Glong Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: “Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ giúp cho các đồng chí đảng viên mới hiểu hơn những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện trở thanh đảng viên chính thức để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.”

Được biết, trong thời gian 5 ngày từ 17/6-21/6/2024 các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập Dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng;  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn XH; Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế, quốc tế; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/h:Lại Tuyến – Trung tâm VH-TT&TT huyện Đắk Glong

 

 

Đánh giá bài viết này