Ngày 14/1/2023, Đắk Glong sẽ tổ chức lễ cúng Miếu thần đá tại xã Đắk Som

Ngày 14/1/2023,  Đắk Glong sẽ tổ chức lễ cúng Miếu thần đá tại xã Đắk Som

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và mục tiêu phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của người dân địa phương. Đồng thời, làm cho nhân dân trên địa bàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống để nhân dân tự giác và tích cực tham gia. Qua đó đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong quần chúng nhân dân. Ngày 14/1/2023,  Đắk Glong sẽ tổ chức lễ cúng Miếu thần đá tại xã Đắk Som.

                  ( Hình ảnh Miếu thần đá tại bon B’Nơr, xã Đắk Som)

Theo đó, Lễ hội cúng miếu thần Đá được chia làm hai phần gồm: phần lễ và phần hội. Phần Lễ gồm: Thực hiện nghi thức lễ cúng thần Đá. Phần hội: Giao lưu ẩm thực. Thời gian tổ chức vào ngày 14/01/2023 ( tức ngày 23/12/2022 âm lịch) tại miếu thần Đá, bon B’Nơr, xã Đắk Som

                                                         

Thanh Thanh

Tin nổi bật Tin nổi bật