ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠN BÃO SỐ 9 TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tỉnh Bình Định

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Họ và Tên

Đơn vị

Đi động

Cố định

Trần Văn Phúc

Quyền Giám đốc Sở

0913434444

3828789

Hồ Đắc Chương

Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi

0914022369

-

UBND TP QUY NHƠN

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Ngô Hoàng Nam

Chủ tịch

0913409219

3822063

Trần Việt Quang

PVP

0935250065

-

UBND THỊ XÃ AN NHƠN

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Lê Thanh Tùng

Chủ tịch

0963981279

3735982

Lê Hoài An

CVP

0983835349

3835333

UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Nguyễn Đình Thuận

Chủ tịch

0914321945

3633372

Nguyễn Hùng Tân

CVP

090 5979268

3633363

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Nguyễn Trung Kiên

Chủ tịch

0914454884

3850212

Huỳnh Hữu Đông

PVP

0985279967

3850236

UBND HUYỆN PHÙ MỸ

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Lê Văn Lịch

Chủ tịch

0913440255

 

Đặng Đình Triều

CVP

0914317245

 

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Phạm Trương

Chủ tịch

0913405386

3861900

Ngô Đình Tuy

PVP

0905479566

3561765

UBND HUYỆN VÂN CANH

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Sô Y Lũy

Chủ tịch

0979621079

3888361

Nguyễn Thành Đô

CVP

0989687522

3888345

UBND HUYỆN TÂY SƠN

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Phan Chí Hùng

Chủ tịch

0905882006

-

Nguyễn Thị Thống

CVP

0914959096

3880761

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Bùi Tấn Thành

Phó Chủ tịch

0987270662

-

Nguyễn Thị Thanh Hường

CVP

0986654684

3886376

UBND HUYỆN HOÀI ÂN

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Nguyễn Hữu Khúc

Chủ tịch

0914222005

3770744

Huỳnh Công Nghĩa

CVP

0914208739

3870274

UBND HUYỆN AN LÃO

Họ và Tên

Chức danh

Di động

Cố định

Trương Tứ

Chủ tịch

0365622279

02563575099

Lê Thị Thu Hằng

CVP

0963817007

02563709579