Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Glong

Tài liệu đính kèm: Tải về
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Glong
Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật