Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2023

Tài liệu đính kèm: Tải về
Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đắk Glong năm 2023
Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật