Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật