1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Tôn Đông Khoa

Phó Bí thư thường trực: Ông Y'Bin

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Tôn Đông Khoa

Phó chủ tịch HĐND: Ông Đinh Công Hoàng

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Phan Đình Mạo

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Vi Văn Thuộc

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Nông Chu Huynh