1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Đăk Som, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: bà Lưu Thị Ngân

Phó Bí thư thường trực: Ông Hoàng Đức Tám

Phó Bí thư: Ông K'Tang

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông K'Tang

Phó chủ tịch HĐND: Ông K'Đức

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Lê Văn Đại

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Trần Văn Đáp

Phó chủ tịch UBND xã: Ông K'Bảy