1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Đăk RMăng, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông K'Long

Phó Bí thư thường trực: Ông Bế Văn Lưu

Phó Bí thư: Ông Lê Sỹ Hùng

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Nguyễn Mạnh Phùng

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Nguyễn Đức Tín

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Trần Minh Báu

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Vũ Công Thoa