1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Đăk Plao, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Văn Hùng

Phó Bí thư thường trực: Ông Y' Minh

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Y'Minh

Phó chủ tịch HĐND: Ông Lục Vũ Trường Luyện

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông K'Tam

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Lê Văn Hào