1. Tên đơn vị hành chính: Ủy ban nhân dân xã Đăk Ha, huyện Đăk Glong.

2. Cơ cấu tổ chức:

2.1 Đảng ủy xã:

Bí thư Đảng ủy: Ông Nguyễn Thị Quế

Phó Bí thư thường trực: Ông Nguyễn Hoài Phương

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã: Ông Đinh Bạt Kỳ

2.2 Hội đồng nhân dân xã:

Chủ tịch HĐND: Ông Đinh Bạt Kỳ

Phó chủ tịch HĐND: Ông K'Đoan

2.3 Ủy ban nhân dân xã:

Chủ tịch UBND xã: Ông Đoàn Công Hoàng

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Hoàng Văn Đồng

Phó chủ tịch UBND xã: Ông Phạm Quang Quyết