1. Tên đơn vị: phòng Y tế huyện Đăk Glong

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng Y tế: Ông Ma Tuấn Xuân

Chuyên viên: Ông Nguyễn Đức Vinh