1. Tên đơn vị: Phòng Văn hóa Thông tin

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hồng Thanh

Phó trưởng phòng: Bà H' Hiền