1. Tên đơn vị: Phòng Tư pháp

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Bùi Ngọc Tân

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng