1. Tên đơn vị: Phòng Thanh tra

2. Cơ cấu tổ chức:

Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Bá Thủy

Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Kiện

Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Vân