1. Tên đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Anh

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Tiến

Phó trưởng phòng: Bà Trần Thị Vân Anh