1. Tên đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Phạm Văn Duẫn

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Đình Nam

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nam