1. Tên đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Mai Văn Tùng

Phó trưởng phòng: Ông Bùi Xuân Tịnh