1. Tên đơn vị: phòng Nội vụ huyện Đăk Glong

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Trần Quốc Hiền

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Thanh

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Văn Tuân