1. Tên đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thủy

Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Ngọc Mai