1. Tên đơn vị: Phòng Kinh tế - Hạ tầng

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Trương Công Định

Phó trưởng phòng: Ông Đỗ Ngọc Hiếu

Phó trưởng phòng: Ông Trần Quang Trí