1. Tên đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo

2. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng phòng: Ông Lê Đại Thành

Phó trưởng phòng: Ông Phan Văn Tuấn

Phó trưởng phòng: Bà Đinh Thị Hằng