Phòng Dân tộc

1. Tên đơn vị: Phòng Dân tộc

2. Tổ chức bộ máy:

- Lãnh đạo phòng:

                     + Trưởng phòng:  Ông Đặng Văn Hướng;

          + Phó trưởng phòng: Bà Hoàng Thị Mỵ

- Chuyên môn, nghiệp vụ:

          + Chuyên viên: Ông  Lương Văn Dũng;

4.1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Đặng Văn Hướng

Năm sinh: 20/5/1973

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:  0915244455

Email: huongahp@gmail.com

 

4.2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên:  Hoàng Thị Mỵ

Năm sinh: 01/4/1988

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:  0888551468

Email: hoang.my010488@gmail.com

 

 

 

4.3. Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Số điện thoại

Email

1

 Đặng Văn Hướng

Trưởng phòng

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

0915244455

huongahp@gmail.com

2

Hoàng Thị Mỵ

Phó Trưởng phòng

Trực tiếp tham mưu, giúp trưởng phòng  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

0888551468

hoang.my010488@gmail.com

3

Lương Văn Dũng

Chuyên viên

Thực hiện công tác dân tộc, Chính sách Dân tộc

0914483636

luongvandungthai@gmail.com