Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, trên cơ sở dự báo tình hình, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những cơ hội và thách thức, Đảng bộ huyện Đăk Giong đê ra phương hướng, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý tài nguyên, dân cư, xây dựng nông thôn mới gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu đưa huyện Đắk Giong thoát nghèo vào năm 2025.