Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Glong

Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đăk Glong

Tập tin đính kèm