Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc các Chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025, huyện ĐăkGlong

Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động thuộc các Chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025, huyện ĐăkGlong

Tập tin đính kèm