|
  • :
  • :

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Duy tu bảo dưỡng sân, cổng, tường rào nhà văn hóa thôn 5, xã Đắk Plao

Tài liệu đính kèm: Tải về

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đầu tư xây dựng công trình: Duy tu bảo dưỡng sân, cổng, tường rào nhà văn hóa thôn 5, xã Đắk Plao

Tập tin đính kèm

Tin nổi bật Tin nổi bật