Thành lập đoàn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện năm 2021

Thành lập đoàn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện năm 2021

Tập tin đính kèm