Thông báo kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất để thực hiện dự án đầu tư các trục đường trung tâm Văn hóa huyện

Thông báo kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất để thực hiện dự án đầu tư các trục đường trung tâm Văn hóa huyện

Tập tin đính kèm