SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
0
4
4
4
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Liên kết web
HOAT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO 07.05.2021 16:05

Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao

Theo báo cáo số 70/BC-SNV ngày 20/3/2019 của Sở Nội vụ, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho thấy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, theo chiều hướng thuận lợi.

heo đó, thực hiện Nghị quyết số 18 về đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động của các sở, ban, ngành, hiện nay số lượng các phòng chuyên môn của các cơ quan, đơn vị từ 145 phòng trực thuộc giảm xuống còn 99 phòng (giảm 46 phòng).

Đối với các chi cục và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị thì từ 15 đơn vị giảm còn 10 đơn vị (giảm 5 đơn vị). Đối với các phòng trong chi cục, ban và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị thì không thành lập phòng bên trong; đồng thời chuyển bộ phận văn thư, thủ quỹ, kế toán, lái xe về văn phòng sở để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và thực hiện theo chế độ chuyên viên trực tuyến nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Riêng các chi cục trực thuộc Sở Nông nghiệp-PTNT do đặc thù ngành đề nghị cho phép thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc nhưng số lượng phòng cũng giảm đến 6 phòng. Về số lượng lãnh đạo phòng chuyên môn dự kiến giảm 46 trưởng phòng, 5 chi cục trưởng. Đối với cấp phó thì giảm 60 phó trưởng phòng.


Bản in