Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ Bà Vũ Thị Vân, xã Quảng Khê, ĐăkGlong

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ Bà Vũ Thị Vân, xã Quảng Khê, ĐăkGlong

Tập tin đính kèm