Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ Bà Đào Thị Lư, xã Quảng Sơn, ĐăkGlong

Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ Bà Đào Thị Lư, xã Quảng Sơn, ĐăkGlong

Tập tin đính kèm